SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Miera vytriedenia odpadu za r. 2023 Dukovce

 28.02.2024

 

 

ŽP 6-01

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

 

Rok  2023

Registrované ŠÚ SR Č. Vk 137/23 z 8. 12. 2022

IKF

Rok

Obdobie

Mesiac

IČO

Názov

1108

2023

1

12

31302955

OBEC DUKOVCE

IČO - vypĺňa sa identifikačné číslo; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly.

Vážený respondent,

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2021 – 2023 vydaného v Zbierke zákonov SR. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18 zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak ste v sledovanom období nevykonávali žiadnu činnosť alebo nevykonávali činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predložte výkaz vyplnený dostupnými údajmi.

Spravodajská jednotka od 1. 1. 2016 poskytuje úradu údaje vyplnením a odoslaním elektronického formulára v súlade s § 18 ods. 5 zákona. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže spravodajskú povinnosť splniť aj odovzdaním vyplneného formulára v listinnej podobe. Vzor štatistického formulára určený na stiahnutie a následné vytlačenie a vyplnenie v listinnej podobe je zverejnený na webovom sídle zber.statistics.sk.

Vami uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá ŠÚ SR.

Vyplnený štatistický formulár podajte elektronicky do 28. 2. 2024 na webovom sídle zber.statistics.sk alebo v odôvodnenom prípade doručte pracovisku ŠÚ SR v Nitre, Rázusova 9, P. O. Box 9B, 949 55 Nitra. Ďakujeme Vám za včasné poskytnutie údajov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vzory štatistických formulárov a príslušné pracoviská ŠÚ SR podľa štatistických oblastí, definície pojmov, klasifikácie a číselníky nájdete na zber.statistics.sk.

ŽP 6-01/2023

A.Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

 

100387

Kontaktná osoba na pracovisku ŠÚ SR pre metodickú pomoc

 

 

 

1

Pracovisko ŠÚ SR (názov mesta)

1

Nitra

Meno a priezvisko

2

Mária Molnárová

Telefónne číslo

3

037/7752249

E-mail

4

Maria.Molnarova@statistics.sk

 

 

100307

Kontaktné údaje osoby vypĺňajúcej štatistický formulár

 

 

 

1

Meno a priezvisko

1

Jozef Bodnár

Telefónne číslo vrátane smerového čísla

2

0903032343

E-mail

3

obecdukovce@wi-net.sk

 

 

2

Čas vypĺňania formulára

 

 

 

1

Čas potrebný na vedenie štatistickej evidencie, na vyhľadanie požadovanej informácie z podkladov účtovnej evidencie alebo štatistickej evidencie, na konzultácie s internými alebo externými odborníkmi pri vypĺňaní formulára a na samotné vyplnenie formulára.

hodiny

1

3

minúty

2

 

Pod štatistickou evidenciou  sa rozumie evidencia údajov požadovaných príslušným štatistickým zisťovaním.

Modul sa vypĺňa raz za rok. V mesačných zisťovaniach sa vypĺňa za mesiac september, v štvrťročných za 3. štvrťrok, v polročných za 2. polrok a v ročných a vo viacročných, resp. jednorazových sa modul vypĺňa k termínu plnenia spravodajskej povinnosti.

 

2

2024-02-28 10:30:21, Uložený ako rozpracovaný, 31302955

 

                                                    IČO: 31302955                                    List číslo/počet listov: 3/8                            ŽP 6-01

 

265

Komunálne a drobné stavebné odpady z obce

Pre účely štatistiky odpadu je potrebné v stĺpci 3 Kód nakladania s odpadom prednostne uvádzať koncové kódy nakladania s odpadom:  •   Tabuľka 6 - kódy R1 - R11  •   Tabuľka 7 - kódy D1 - D12.  

 

Kód V – zber (z tabuľky 5) je možné použiť len v prípade, ak obec odovzdá odpad do zariadenia na zber odpadov, t.j. napr. do zberne/výkupne odpadov.  Kód V nezahŕňa odovzdanie odpadu zberovej spoločnosti. 

 

Šatstvo a textílie vyzbierané v obci sa považujú za komunálny odpad v prípade ich odovzdania za účelom zhodnotenia a zneškodnenia a vykazujú sa v module 265.   

 

Údaj o množstve zmesového odpadu pod číslom odpadu 20 03 01 obec rozpíše na množstvo zmesového odpadu pochádzajúceho z domácností, číslo 20 03 01 01 a z iných zdrojov   20 03 01 02, ak má o tom evidenciu, napr. má zabezpečené váženie odpadov prostredníctvom svojej zberovej spoločnosti. Ak o tom evidenciu nemá, uvedie množstvo zmesového odpadu pod číslom odpadu 200301. Zmesový odpad z iných zdrojov zahŕňa odpad z maloobchodného predaja, administratívy, vzdelávania, zdravotníckych služieb, ubytovania a stravovacích služieb atď. 

 

Druh odpadu 20 01 99 Odpady inak nešpecifikované – v prípade vyplnenia je potrebné špecifikovať v komentári o aký odpad sa jedná. 

Druh odpadu 20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované – v prípade vyplnenia je potrebné špecifikovať v komentári o aký odpad sa jedná.

 

 

 

Číslo druhu, poddruhu odpadu

Poradové číslo

Kód nakladania s odpadom

Y - kód nebezpečného odpadu

Množstvo odpadu (v tonách na 3 des. m.)

IČO príjemcu odpadu

Kód obce prevádzky príjemcu odpadu

Slovenský oficiálny názov

1

2

3

4

5

6

7

Zmesový komunálny odpad

1

200301

001

D1

 

21,210

36205214

599981

Objemný odpad

2

200307

002

D1

 

3,780

36205214

599981

Papier a lepenka

3

200101

003

R3

 

0,410

36205214

599981

Sklo

4

200102

004

R5

 

3,700

36205214

599981

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

(kompozity na báze lepenky)

5

200103

005

R3

 

0,024

36205214

599981

Obaly z kovu

6

200104

006

R4

 

0,012

36205214

599981

Plasty

7

200139

007

R3

 

3,067

36205214

599981

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

8

200123

008

R4

Y45

0,162

36205214

599981

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti

9

200135

009

R4

Y31

0,104

36205214

599981

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35

10

200136

010

R4

 

0,326

36205214

599981

3

2024-02-28 10:30:21, Uložený ako rozpracovaný, 31302955

ŽP 6-01/2023

 

 

Číslo druhu, poddruhu odpadu

Poradové číslo

Kód nakladania s odpadom

Y - kód nebezpečného odpadu

Množstvo odpadu (v tonách na 3 des. m.)

IČO príjemcu odpadu

Kód obce prevádzky príjemcu odpadu

Slovenský oficiálny názov

1

2

3

4

5

6

7

Šatstvo

11

200110

011

R3

 

0,410

37655264

527106

Meď, bronz, mosadz

12

20014001

012

R4

 

0,004

36489280

518590

Hliník

13

20014002

013

R4

 

0,165

51673703

519391

Hliník

14

20014002

014

R4

 

0,015

36489280

518590

Železo a oceľ

15

20014005

015

R4

 

8,925

51673703

519391

Železo a oceľ

16

20014005

016

R4

 

5,000

52396690

519197

Železo a oceľ

17

20014005

017

R4

 

3,820

31684807

524140

Kontrolný súčet

KS

x

x

x

x

 

x

x

 

4

2024-02-28 10:30:21, Uložený ako rozpracovaný, 31302955

 

                                    IČO: 31302955                        List číslo/počet listov: 5/8                                   ŽP 6-01

 

100556

Uveďte mieru triedenia komunálneho odpadu za príslušný rok na 2 des. miesta v %, podľa vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona 329/2018 Z.

z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

51,13

 

 

100557

Počet domácností podľa typu zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (kat. č. 20 01 08) k 31.12.

 

 

 

 

1

 

 

Oddelený triedený zber

1

 

Spoločný triedený

 

 

Počet domácností podľa typu zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

v rodinných domoch

zber s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad 

2

 

Kompostovanie v kompostovacom zásobníku

3

67

v bytových domoch 

Oddelený triedený zber

4

 

Spoločný triedený zber s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad 

5

 

Kompostovanie v kompostovacom zásobníku

6

 

 

 

100558

Spôsob triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) kompostovaním v kompostovacích zásobníkoch k 31.12.

 

 

Poradové číslo

Objem kompostovacieho zásobníka (v litroch) 

Počet kompostovacích zásobníkov (v kusoch) 

v rodinných domoch

v bytových domoch 

na verejnom priestranstve 

1

2

3

4

5

1

01

iný

67

 

 

2

02

 

 

 

 

3

03

 

 

 

 

4

04

 

 

 

 

5

05

 

 

 

 

 

5

2024-02-28 10:30:21, Uložený ako rozpracovaný, 31302955

 

ŽP 6-01/2023

 

528

Ochrana životného prostredia - finančné ukazovatele za obec

(v EUR)

 

 

 

Ochrana životného prostredia spolu

 

 

 

v tom

 

 

 

ochrana pô-

dy, povrchových a podzemných vôd

ochrana ovzdušia

nakladanie

s odpadmi

narábanie

s odpadovými vodami

znižova-

nie hluku a vibrácií

biodiverzi-

ta a ochrana krajiny

iná

1

2

3

4

5

6

7

8

Obstaranie dlhodobého majetku na ochranu ŽP spolu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho špecializované subjekty neregistrované ako samostatné právne jednotky

2

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho (z r. 1)

prídavné zariadenia

3

 

 

 

 

 

 

 

 

integrované zariadenia

4

 

 

 

 

 

 

 

 

v tom (z r. 1)

obstaranie dlhodobého hmotného majetku

5

 

 

 

 

 

 

 

 

obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

6

 

 

 

 

 

 

 

 

v tom (z r. 1) obstaranie hradené z

zdrojov obce

7

 

 

 

 

 

 

 

 

dotácií a prevodov získaných zo štátneho rozpočtu

8

 

 

 

 

 

 

 

 

príjmov od domácností

9

 

 

 

 

 

 

 

 

príjmov od podnikov

10

 

 

 

 

 

 

 

 

iných zdrojov financovania

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na ochranu ŽP

12

3 927

 

 

3 927

 

 

 

 

z toho špecializované subjekty neregistrované ako samostatné právne jednotky

13

 

 

 

 

 

 

 

 

v tom (z r. 12)

mzdové náklady

14

 

 

 

 

 

 

 

 

ostatné náklady

15

 

 

 

 

 

 

 

 

náklady hradené iným subjektom

16

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2024-02-28 10:30:21, Uložený ako rozpracovaný, 31302955

                                                    IČO: 31302955                                    List číslo/počet listov: 7/8                            ŽP 6-01

 

 

Ochrana životného prostredia spolu

 

 

 

v tom

 

 

 

ochrana pô-

dy, povrchových a podzemných vôd

ochrana ovzdušia

nakladanie

s odpadmi

narábanie

s odpadovými vodami

znižova-

nie hluku a vibrácií

biodiverzi-

ta a ochrana krajiny

iná

1

2

3

4

5

6

7

8

platby (z r. 16)

poplatky a platby štátnym orgánom a organizáciám

17

 

 

 

 

 

 

 

 

platby súkromným osobám a organizáciám

18

3 927

 

 

3 927

 

 

 

 

Celkové tržby z ochrany ŽP spolu

19

4 014

 

 

4 014

 

 

 

 

z toho špecializované subjekty neregistrované ako samostatné právne jednotky

20

 

 

 

 

 

 

 

 

v tom (z r. 19) tržby za

predaj vedľajších alebo odpadových produktov

21

 

 

 

 

 

 

 

 

poskytnuté služby na ochranu ŽP

22

4 014

 

 

4 014

 

 

 

 

Kontrolný súčet (r. 1 až 22)

KS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2024-02-28 10:30:21, Uložený ako rozpracovaný, 31302955

 

ŽP 6-01/2023

 

100435

Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb

 

 

1

Spôsob poplatku zavedený v obci za zmesový komunálny odpad z domácnosti - fyzické osoby (áno=1, nie=0)

paušálny poplatok

1

1

množstvový poplatok

2

0

kombinovaný poplatok3)

3

0

Paušálny poplatok v Eur na osobu za rok (na 2. des. m.) 

4

15,00

Množstvový poplatok v EUR na liter (na 4 des. m.)

5

 

Množstvový poplatok v EUR na kilogram (na 4 des. m.)

6

 

Množstvo zmesového komunálneho odpadu v tonách za rok podľa spôsobu poplatku (na 3 des.m.) 

paušálny poplatok

7

21,210

množstvový poplatok

8

 

Počet obyvateľov, ktorí platia 

paušálny poplatok

9

267

množstvový poplatok

10

 

Rok zavedenia množstvového poplatku 

11

 

Spôsob zavedeného množstvového zberu komunálneho odpadu z domácnosti v obci (áno=1, nie=0)

Podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie vývozu1)

12

 

Systém žetónov

13

 

Označenie zberných nádob špecifickým čiarovým kódom / RFID čipom

14

 

Systém zberných vriec so špecifickým označením obce

15

 

Uveďte frekvenciu vývozu zmesového komunálneho odpadu z domácnosti2)

16

3

  1. napr. nálepky na kontajneroch, ktorých farba indikuje frekvenciu vývozu a veľkosť nádoby, ktorú si môže občan vybrať
  2. Uvedie sa kód frekvencie vývozu podľa tabuľky 8 z prílohy formuláru.
  3. Ak je v obci zavedený kombinovaný poplatok (paušálny + množstvový), tak sa vyplní výška paušálneho poplatku v riadku 4 a výška množstvového poplatku v riadku 5 a / alebo v riadku 6 a tiež sa vyznačí spôsob množstvového zberu komunálneho odpadu v riadkoch 12-15.

 

 


Zoznam článkov: