SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zápisnica Voľby do Europarlamentu 2024

Mozlla.'5.O (Wncĺows NT 10.0. wn64, Ä64, rvM09.0) Gecko/20100101 FirefoV115 0

857 807 177

T1209

Z á p i s n i c a

Volebný okrsok č.:

1

Obec:

D u kovce

Deň konania volieb:

8 .6 .2024

Čas začiatku hlasovania:

07:00

okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu

    Čas skončenia hlasovania:                       2 2 :00

II.

Kód okresne' volebne' komisie

Obec

Volebn okrsok

708

5 8060 1

1

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:

2 33

78

78

78

Počet voličov zapísaných v zozname voličov .

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní .

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku . Počet platných odovzdaných hlasov .

https: /ivis.statistics.skAvisUi/UploadElectoralWardVotingResults...

       
   
     
 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

 

Slovenský PATRIOT

 

1

MySlovensko

 

 

Demokrati

 

2

Magyar Szövetség - Maďarská aliancia

 

 

SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

 

 

Spájame Občanov Slovenska - SOSK

 

 

Pirátska strana - Slovensko

 

 

SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 

 

Socialisti.sk

 

 

Slovenská národná strana

1 0

2

REPUBLIKA

 

1 4

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

1 2

 

SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA

1 3

 

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

1 4

2

ZDRAVÝ ROZUM

Č. 1 5

 

Komunistická strana Slovenska

1 6

 

Kresťanská únia

 

 

SMER - sociálna demokracia

1 8

1 3

Kresťanskodemokratické hnutie

 

1 3

Sloboda a Solidarita

č. 2 0

6

Progresívne Slovensko

č. 2 1

1 6

SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ

č. 2 2

2

HLAS - sociálna demokracia

č. 2 3

7

Volt Slovensko

C. 24

 

            Výsledky prednostného hlasovania vo volebnom okrsku sú uvedené v prílohe 1 zápisnice na 1 1                                                  listoch.

Údaj o okolnostiach (čas a dôvody), ktoré znemožnili začať hlasovanie, pokračovať v hlasovaní alebo ho skončiť, ak k takým okolnostiam došlo, ako aj o neporušenosti pečatí.

IV.

                     Z celkového počtu               členov komisie bolo prítomných        členov.

Ďalej boli prítomní:

Mgr. Vi któria Bod nárová

 

Zápisnica vrátane príloh obsahuje 1 7 listov, správnosť údajov potvrdzujú členovia okrskovej volebnej komisie vlastnoručnými podpismi.

Predseda okrskovej volebnej komisie

J ozef Bod nár

meno a priezvisko

Členovia okrskovej volebnej komisie meno a priezvisko Alena Pankuchová

M a rta Ptaš in s ká

M g r. Ma rtina Vargová

Mária Sabolová

Pavo l Ja r žabe k

J ozefín a G irmalová

And rea Maťašová

Leo Teodor Kocu r

S láv ka Du nč á ková

Mg r. Romana Maťašová

Lu káš Vas ič ko Mária Kožlejová

Magdaléna Bod ná rová Miroslava G m i trová Ma rta Vavreková

 

8.6.2024

Zápisnicu nepodpísal (meno a priezvisko):


Zoznam volieb:

1 2 >