SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby prezidenta SR -2024

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2024
Vyhlásené: 9. 1. 2024 Časová verzia predpisu účinná od: 9. 1.2024
Obsah dokumentu je právne záväzný.
1
R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. januára 2024
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby prezidenta Slovenskej republiky a 
u r č u j e m
1. deň ich konania na sobotu 23. marca 2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do
19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29. februára 2024.
Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
u r č u j e m
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.
Peter Pellegrini v. r. 


Zoznam volieb:

1 2 >