ilustračný obrázok z obceilustračný obrázok z obce

Aktuality

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 21.11.2017

                Spoločnosť LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, zabezpečujúca proces verejného obstarávania na základe splnomocnenia v prospech verejného obstarávateľa, Obec Dukovce, Dukovce 27, 086 44 Kuková  v  zákazke na predmet zákazky „Dukovce, Rekonštrukcia domu nádeje“  Vám prílohe zasiela výzvu na predloženie ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa
  1. Názov organizácie:   Obec Dukovce
  2. Sídlo organizácie:     Dukovce 27, 086 44 Kuková
  3. Štatutár:                      Jozef Bodnár
  4. IČO:                             31302955
  5. Kontaktná osoba:     JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura                         

  tel.: 0917 765 110 

  e-mail: lasachisro@gmail.com

 1.  Predmet zákazky
  1. Názov predmetu zákazky: 

Dukovce, Rekonštrukcia domu nádeje   

 1. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Domu nádeje v obci Dukovce v členení:

SO-01 Rekonštrukcia Domu nádeje

SO-02 Oplotenie

Bližšia špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii, ktoré sú súčasťou tejto výzvy.

 1. Komplexnosť plnenia zákazky
  1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky vyplnením výkazu uvedeného v prílohe.

 1. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom alebo  poštou. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

Ponuky je potrebné doručiť na adresu:

Názov:        LASACHI, s.r.o.

Sídlo:           Volgogradská 9, 080 01 Prešov

 1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 21.11. 2017
 2. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 1.4.2 sa vráti uchádzačovi neotvorená a nebude predmetom vyhodnocovania v tejto súťaži.

1.4.3    Ponuky budú  v zalepenej obálke označené  heslom „Cenová ponuka – Dukovce, Rekonštrukcia domu nádeje“.  

1.5       Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný s vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a prostriedkov Európskej únie z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)pre opatrenie:     7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

1.6     Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1.6.1    Jediným kritériom na vyhodnotenie je cena.

1.6.2    Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať najnižšiu cenu za predmet zákazky.

1.6.3    Predpokladaná hodnota zákazky bude určená – najnižšia cena bez DPH.

1.7       Predložená ponuka bude obsahovať:

 1. Cenová ponuka (ocenený výkaz výmer)
 2. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce
 3. Zmluva o dielo

1.8       Mena a ceny uvádzané v ponuke

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v  EUR.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

 • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

 • výška a sadzba DPH,
 • navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.

1.9       Predpokladaná hodnota zákazky:   98 684,70  EUR bez DPH

1.10     Podmienky vykonania zákazky:

1.         V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a             ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých             oblastiach a             o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný          zákon) verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020.

2.         Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať  navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec, okres, VÚC).

           

3.         V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii

Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

Doplňujúce údaje:

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do       registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.)  a nie sú zapísaní v registri           partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa          osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného    sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora;

Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas            platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku          vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných prostriedkov             odstúpiť od zmluvy.

            Tešíme sa na predloženie Vašej ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky.

S pozdravom

09.11.2017

                                                                                        JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura

                                                                                         Na základe splnomocnenia

Prílohy:

Nenacenený výkaz

Zmluva o dielo

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár